سه شنبه 29 خرداد 1397
5 : 33
19 / 6 / 2018
خدمات شهری  >  سخنی با منتخبان محترم شورای شهر شیراز ‏
شنبه 13 خرداد 1396 00 : 18 تعداد بازدید ها : 1145 کد خبر : 7614
به اشتراک گذاری
سیروس سجادیان:
0

سخنی با منتخبان محترم شورای شهر شیراز ‏

توسعه سريع شهری، در چند دهه ی اخیر از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و... ‏زندگی جامعه شهر نشین را تحت تاثیر قرار داده است.

سخنی با منتخبان محترم شورای شهر شیراز ‏
توسعه سريع شهری، در چند دهه ی اخیر از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و... ‏زندگی جامعه شهر نشین را تحت تاثیر قرار داده است. از اين رو شورای شهر شیراز به عنوان نهادی پیشرو ‏در زمینه سیاست گذاری توسعه پايدار و شهروند مدار، به منظور انعكاس شايسته فعالیت ها و دريافت ‏بازخوردهای مربوطه درزمینه توسعه شهری، بیش از سايرين به اين موضوع نیازمند است و لازم است در ‏سال های پیش رو تلاش نماید تا با تنظیم و ارايه مطالعات عملكردی در چارچوب استانداردهای مورد ‏قبول، پاسخگويی مسئولانه در قبال تكالیف اتخاذ شده باشد. تدوين استراتژی، اهداف ، و شاخص های ‏توسعه شهری شیراز پروژه ای است که لازم است از سال 1396 با بررسي شرايط و ويژگي هاي شهر ‏شیراز در فرآيند توسعه از زواياي گوناگون آغاز گردد و اين رويكرد را مد نظر قرار دهد که اصولا چه ‏ديدگاهي بر نظام مديريت شهري شیراز از منظر توسعه شهري حاکم است و اينكه توسعه شیراز چگونه ‏مورد ارزيابي قرار مي گیرد. راهبردها و شاخص های توسعه ي شهري در مقیاس شهر تعريف گردد و ‏بتواند به عنوان معیاري براي اندازه گیري میانگین سطح رفاه و دسترسي به تسهیلات شهري به ازاي هر ‏فرد به کار گرفته شود. بالا بودن سطح معنا داري آماري و سودمندي شاخص ها نمايان گر سنجش واقعیت ‏توسط شاخص ها مي باشد و به نظر ميرسد شاخص قابل اعتمادي براي سنجش نقصان سرمايه گذاري در ‏طول زمان بر روي خدمات شهري کالبدي و انساني و زيرساخت ها و نیز نماينده ي دارايي هاي يک شهر از ‏سرمايه هاي انساني و کالبدي باشد.‏
‏ به طور خلاصه پس از اجرای برنامه های راهبردی، بررسی و ارزيابی شاخص های توسعه شهری باعث ‏شناخت پتانسیل ها، موانع توسعه شهر و ارائه راهبردهاي عملي و اجرايي براي تدوين شاخص يا شاخص ‏هاي توسعه شهر شیراز در مقايسه با خود يا شهرهاي مشابه خواهد شد. ‏
‏ امید است با مشارکت مردم، سازمان ها، نهادها،نخبگان و همت و تلاش اعضای شورای اسلامی ‏شهر شیراز و کارکنان زحمتکش شهرداری با اجرای پروژه ها در شهرداری بستر سازی لازم انجام ‏پذیرد تا انشا الله اين نهاد بتواند ضمن شناسايی نقاط قوت و فرصت های بهبود در توسعه شهری، ‏عملكرد خود را ارتقا داده و موجب رشد و بهبود شرايط زندگی شهروندان گردد.سیروس ‏سجادیان 1396/03/13

برچسب ها
ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :